Lukiossamme on vilkasta kansainvälistä toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille että opettajille kokemuksia eri kulttuureista, tutustua erilaisiin koulujärjestelmiin, oppia niistä ja samalla myös luoda verkostoa tulevaisuutta ajatellen.

Vaihto-oppilastoiminta

Joka vuosi opiskelijoitamme lähtee vaihto-oppilaiksi ja koulussamme opiskelee kymmenkunta opiskelijaa eri maista.

Järvenpään lukiossa opiskelee koko lukuvuoden 2019 – 2020 kuusi vaihto-opiskelijaa seuraavista maista: Japani, Ranska, Turkki, ja Saksa. Heidän lisäkseen uusiseelantilainen vaihto-opiskelija opiskeli syyslukukauden 2019. Kaikki vaihto-opiskelijat osallistuivat ensimmäisessä jaksossa lukion YTK20.suomi -kurssille, missä he oppivat suomen alkeita ja tutustuvat lukio-opintoihin sekä suomalaiseen elämänmenoon vuorovaikutuksessa suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Lukuvuoden aikana he osallistuvat oppituntiensa lisäksi koulun toimintaan mm. pitämällä päivänavauksia ja esityksiä omasta maastaan ja kulttuuristaan. Vaihto-opiskelijoille ja suomalaisopiskelijoille järjestetään myös pienimuotoisia yhteistapaamisia.

Järvenpään lukiossa opiskelevista ulkomaisista vaihto-opiskelijoista vastaa opettaja Marjo Uotila.

Espanjan opiskelijavaihto

Järvenpään lukion oma opiskelijavaihto espanjan opiskelijoille. Espanjassa yhteistyökouluina on kaksi lukiota Valencian alueella. Vaihdossa espanjalainen lukiolainen asuu 1.jakson Järvenpään lukion opiskelijan perheessä ja käy Järvenpään lukiota, ja vastaavasti 2.jakson Järvenpään lukion opiskelija asuu espanjalaisen perheessä ja opiskelee hänen lukiossaan. Syksyllä 2019 vaihtoon osallistui kolme suomalaista ja kolme espanjalaista opiskelijaa. Opiskelijat vastaavat vaihdon matka- ja vakuutuskustannuksista itse. Opiskelijavaihdosta lähetetään espanjan opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tarkempaa tietoa sisältävä Wilma-viesti. Hakuaika vaihtoon on yleensä alkuvuodesta.

Lisätietoja: opettaja Marjo Uotila

Lukuvuoden 2019 – 2020 kansainväliset projektit

Irlanti-projekti

Englannin projekti toteutetaan huhtikuussa 2020. Projektimatka kestää kuusi päivää ja toteutetaan yhteistyössä irlantilaisen kielikoulun kanssa. Majoitus on isäntäperheissä. Aamupäivisin kielikoulun opettajat pitävät oppitunteja, joilla tehdään projektiluonteisia aktiviteetteja. Iltapäivisin on erilaisia historia-, kulttuuri- ja maatuntemusta lisääviä retkiä. Projektin teemana on Irlannin historia ja irlantilaisuus. Projektiin osallistuu 16 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Opiskelijat vastaavat projektin matka- ja muista kustannuksista itse.

Lisätietoja: opettajat Susanne Heinonen, Marjo Uotila

Kiina-projekti

Yhteistyö Järvenpään lukion ja kiinalaisen Shenzhen Middle Schoolin kanssa on jatkunut vuodesta 2007. Lukuvuodesta 2015 – 2016 alkaen yhteistyössä on ollut mukana Hyvinkään yhteiskoulun lukio. Lisäksi lukuvuonna 2016 – 2017 yhteistyöhön tuli mukaan Kiinasta toinen koulu, Vanka Meisha Academy. Projektiin osallistuvat opiskelijat majoittavat (mahdollisuuksien mukaan) kiinalaisen opiskelijan kotonaan ja vastavierailulla puolestaan majoitutaan kiinalaisissa perheissä. Opiskelijat vastaavat omista matkakustannuksistaan.

Lukuvuonna 2018-2019 opettaja- ja opiskelijavierailut toteutetaan Järvenpäässä ja Hyvinkäällä viikolla 34 (19.-25.8.) ja Shenzhenissä todennäköisesti viikolla 47 tai 48. Projektiin liittyy keskeisesti ennen opintomatkaa suoritettava kiinan kielen ja kulttuurin kurssi (KIB31) sekä englanninkielisen tutkimuskurssin suorittaminen eri tieteenalojen piirissä, esimerkiksi biologiassa, filosofiassa, fysiikassa, kuvataiteissa, maantieteessä, matematiikassa, psykologiassa tai robotiikassa. Englanninkielisen tutkimuskurssin aiheet vaihtelevat vuosittain sen mukaan, minkä aineiden opettajia projektiin osallistuu.

Lisätietoja: opettajat Sini Kähkönen ja Tea Lindroos

Venäjä-projekti

Yhteistyökumppanimme on  pietarilainen koulu nro 691​. Projekti sisältää 3 vrk pituisen matkan  Pietariin sekä vastavuoroisesti  venäläisten  vierailun isännöinnin. Majoitus on perheissä, joten  osallistujat pääsevät tutustumaan maan arkeen ja ihmisiin​. Projektin aihe sovitaan vuosittain ja siihen liittyen on pieniä tehtäviä. Junaliput Allegroon ja viisumi maksetaan itse.​ 

Lisätietoja: Elisa Kauppila

Suomen historiaa ja ruotsin kieltä

Ruotsin ja historian yhteistyökurssi, joka syventää Suomen ja Ruotsin yhteisen historian tuntemusta sekä edistää ruotsin kielen käyttöä. Kurssi sisältää perehtymistä Ruotsin vallan ajan historiaan ja sen lähteisiin sekä opintomatkan Tukholmaan ja Uppsalaan. Kummassakin kaupungissa vieraillaan yliopistossa sekä tärkeimmissä museoissa ja kirkoissa. Jokainen opiskelija pitää opintomatkan aikana esitelmän jostakin matkaan liittyvästä kohteesta, henkilöstä tai ilmiöstä.

Tavoitteena on innostaa opiskelijoita hakeutumaan yliopisto-opintoihin Ruotsiin ja/tai opiskelemaan ruotsin kieltä, historiaa tai muita aineita, jotka liittyvät Suomen ja Ruotsin historiallisiin tai nykyisiin yhteyksiin. Tavoitteena on myös innostaa osallistujia heidän nykyisissä lukio-opinnoissaan ja edistää menestymistä ruotsin ja historian ylioppilaskirjoituksissa. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto – Kulturfonden för Sverige och Finland on myöntänyt rahoitusta projektiin. Opiskelijoille tulee omavastuuosuus opintomatkasta.

Lisätietoja: opettajat Suvi Randen, Mattias Stenvall ja Timo Joutsivuo

Avaruus- ja Teknologia -projekti

Tuleva opintomatka Järvenpään ystävyyskaupunkiin Pasadenaan Kaliforniassa on alustavan suunnitelman mukaan huhti-toukokuussa 2020. Siihen sisältyy opintokäynnit seuraaviin paikkoihin: Caltech, JPL, Mt Wilson, Griffith Observatory. Projektiin on vuosittainen opiskelijavalinta. Projektiin valitaan 5-7 opiskelijaa ja matkaan osallistuu kaksi opettajaa. Tutkitaan mahdollisuutta, että Pasadenan Polytech High Schoolista saapuisi projektiin liittyen opiskelijoita Järvenpään lukioon. Järvenpään kaupunki on osallistunut projektin rahoitukseen. Opiskelijat vastaavat opintomatkan matkakustannuksista itse.

Lisätietoja: fysiikan opettajat

Albert Einstein Gymnasiumin (AEG) kanssa toteutettava yhteistyöprojekti

Järvenpään ystävyyskaupungin Buchholzin Albert Einstein Gymnasiumin (AEG) kanssa toteutetaan luonnontieteiden opintoihin liittyvää yhteistyötä. Lukuvuoden aikana toteutuu saksalaisten opintomatka Järvenpäähän tammikuussa 2020 ja Järvenpään lukion opiskelijoiden opintomatka Buchholziin huhti-toukokuussa 2020. Projektiin valitaan enintään 12 opiskelijaa. Järvenpään kaupunki on osallistunut projektin rahoitukseen. Opiskelijat vastaavat opintomatkan matka- ja majoituskustannuksista itse.

Lisätietoja: fysiikan opettajat

Italia-Suomi -projekti

Järvenpään lukiolla on ollut lukuvuodesta 2013 – 2014 yhteistyö italialaisen koulun (Liceo Artistico Cardarellin) kanssa. Kahtena lukuvuonna Järvenpään lukiolaisten opintomatkat on toteutettu Italiaan ja vastaavasti italialaiset ovat tehneet opintomatkan Suomeen. Projektissa oppiaineina on ollut mukana englanti, musiikki ja kuvataide. Lukuvuonna 2017 – 2018 suunnitellaan jatkoa projektille lukuvuodeksi 2018 – 2019.

Lisätietoja: opettaja Tuija Haapala, Marita Tapper, Tea Lindroos ja Sanna Pasanen

Rooma-projekti

Historian ja latinan koulukohtaiseen yhteistyökurssiin sisältyy viikon opintomatka Roomaan huhtikuussa 2018. Opintomatkalle osallistuu 18 opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Kurssin tarkoituksena on tukea erityisesti historian ja latinan opiskelua sekä eurooppalaisen kulttuurin tuntemusta: kun tuntee Rooman, tuntee kolme vuosituhatta Euroopan historiaa. Kurssi tukee myös esimerkiksi kuvataiteen, uskonnon ja yhteiskuntaopin opiskelua, sillä keskeisiä aihepiirejä ovat Rooman historian ja latinan kielen lisäksi katolinen kirkko ja luostarilaitos, taiteen tyylisuunnat sekä Italian modernin ajan politiikka. Kurssiin sisältyy opintomatkan lisäksi luentoja, kirjallisia tehtäviä, esitelmän valmistelua sekä rahan keräämistä. Opiskelijat vastaavat opintomatkan matka- ja majoituskustannuksista itse.

Lisätietoja: opettajat Suvi Randén ja Timo Joutsivuo

Avaruussää

Järvenpään lukio osallistuu projektiin, joka käynnistetään kevätlukukaudella 2018. Tuolloin hankkeeseen valitut opiskelijat aloittavat opintoprojektiin valmistautumisen. Opintoprojektiin liittyvä opintomatka suoritetaan lukuvuotena 2018 – 19 Huippuvuorille. Hankkeessa ovat alustavasti mukana Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Kastellin lukio Oulusta sekä Kaurialan lukio Hämeenlinnasta. Opintoprojektin päätavoitteena on tiedeopetuksen kehittäminen Suomen lukioissa. Hankkeessa kehitetään pysyviä yhteistyömuotoja EISCAT- tiedeyhteisön, Aalto-Yliopiston, Oulun yliopiston, Ilmatieteen laitoksen sekä The University Centre in Svalbard (UNIS) (Huippuvuorten yliopiston) kanssa. Tavoitteena saada hankkeeseen ulkopuolista rahoitusta.

Lisätietoja: fysiikan opettajat

Opiskelijavaihto ranskalaisen Brest La Croix Rouge School:in kanssa

Lukuvuonna 2017 – 2018 pyritään toteuttamaan omakustanteinen opiskelijavaihto ranskalaisen koulun kansainvälisen luokan kanssa. Opiskelijavaihdon englantiin keskittyvä yhteinen teema sovitaan myöhemmin. Vaikka kielenä on englanti, opiskelijavaihtoa suositellaan erityisesti ranskanopiskelusta kiinnostuneille. Projektiin pyritään saamaan myös ulkopuolista rahoitusta.

Lisätietoja: opettajat Iina Reinikka, Tuija Haapala

Järvenpään lukion Tuki ry

Järvenpään lukion Tuki ry kerää eri tavoin rahaa lukion kansainvälisiin projekteihin ja tukee erityisesti niitä opiskelijoita, joilla ei muuten olisi varaa osallistua projekteihin.

Lisätietoa Järvenpään lukion Tyki ry:n toiminnasta.

Päivitetty 3.12.2019 / HK