JÄRVENPÄÄN LUKIOSSA ANNETAAN SUOMENKIELISTÄ OPETUSTA

  1. yleislinjalla ja yleislinjan YTY-suuntautumisvaihtoehdon mukaan
  2. erityislinjoilla.

YLEISLINJA JA YTY-SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

Järvenpään lukion laaja kurssitarjonta mahdollistaa yksilöllisen opinto-ohjelman laatimisen omien harrastusten, taipumusten ja urasuunnitelmien mukaan. Lukiossamme on lukuisia koulukohtaisia kursseja eri oppiaineissa, esimerkiksi draama- ja tietotekniikkaopintoja. Lukiodiplomeja voi suorittaa monesta aihepiiristä; kotitalous, kuvataide, liikunta, musiikki, media, tanssi ja teatteri. Lisäksi kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla opiskelija pääsee työskentelemään oppiainerajat ylittävissä projekteissa.

YTY = yhteiskunta, talous ja yrittäjyys tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia taloudesta ja yrittäjyydestä yhdessä tehden, toimien ja vaikuttaen. Tavoite on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden edistäminen, yhteistyö yritysten, elinkeinoelämän ja muiden oppilaitosten kanssa, toiminnallinen oppiminen kuten työssäoppiminen ja projektit sekä jatko-opintovalmiuksien kehittäminen.

Lisätiedot: Opinto-opas ja opettajat Timo Joutsivuo ja Jani Tiirikainen sekä suuntautumisvaihtoehdon verkkosivusto.

ERITYISLINJAT

MATEMATIIKKA- JA LUONNONTIEDELINJA

Matematiikka- ja luonnontiedelinjalla (erityinen tehtävä) opiskelija voi painottaa lukio-opintojaan matemaattis-luonnontieteellisiin opintoihin. Laaja kurssitarjonta ja kokeelliseen työskentelyyn perustuva opetus tarjoavat hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Kansainväliset projektit auttavat opiskelijaa ymmärtämään globalisoituvan maailman työelämän vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

Lisätiedot: opinto-opas, opettaja Juha Haapola, Matematiikka- ja luonnontiedelinjan verkkosivusto.

KUVA- JA MEDIATAIDELINJA

Kuva- ja mediataidelinjalla opiskelu syventää tiedollisia ja ennen kaikkea taidollisia valmiuksia, joita tarvitaan muotoilu-, taide-, media- ja kulttuurialan jatko-opinnoissa.

Lisätiedot: opinto-opas, opettaja Tea Lindroos, Kuva- ja mediataidelinjan verkkosivusto

MUSIIKKI- JA TANSSILINJA

Musiikkilinjan opinnot tekee yhteistyötä Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston ja Sibelius-Akatemian kanssa tavoitteenaan monipuolinen ja laaja-alainen musiikin opetus. Musiikkilinjalaiset saavat hyvän pohjan musiikin ammattiopintoihin ja musiikkilinjasta on hyötyä musiikkia ja taiteellista yleissivistystä sivuavaan koulutukseen hakeutuessa.

Lisätiedot: opinto-opas, opettajat Marita Tapper ja Sanna Pasanen, Musiikki- ja tanssilinjan verkkosivusto

Tanssilinjan opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan tanssitaitoja ja ymmärrystä tanssista taiteenlajina kokonaisvaltaisesti. Tanssin opetusmenetelmät pohjautuvat länsimaisen taidetanssin perinteisiin yhdistyen erilaisiin somaattisiin lähestymistapoihin. Lisäksi opetus sisältää fyysistä harjoittelua ja muita tanssilajeja. Eri lajit tukevat toisiaan ja monipuolinen harjoittelu vahvistaa tanssijan laaja-alaista osaamista ja muuntautumiskykyä.

Tunnit sisältävät lajinomaista tanssitekniikkaa (nykytanssi, jazztanssi, baletti, katutanssit, etniset tanssit). Opetuksessa tulevat esille sekä yksilön itsenäinen työskentely, oman kehon ja liikkeen hahmotus sekä ryhmässä työskentely, muiden kuuntelu ja havainnointi. Opiskelijaa ohjataan havainnoimaan ja tunnistamaan omaa liikkumistaan ja toimintatapojaan sekä työskentelemään tämän pohjalta.

Tanssista kirjoittaminen, oman prosessin dokumentointi ja analysointi tukevat oppilaan itseohjautuvuutta. Ryhmässä oleminen ja muiden kanssa kommunikointi sekä verbaalisesti että kehollisesti kehittävät ryhmätyötaitoja ja muiden ihmisten ja erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista.

Kaikki tanssilinjan opiskelijat harjoittelevat yhteisillä tunneilla. Tästä johtuen opinnot kulkevat kolmen vuoden syklillä, jolloin kukin opiskelija käy jokaisen kurssin, mutta aloitusajankohdasta riippuen eri kohdassa lukio-opintojaan. Lukion tanssituntien lisäksi tanssijoille suositellaan iltatunteja Keski-Uudenmaan tanssiopistolla, joita voi hyväksilukea osaksi lukion opintoja. Tanssin lukiodiplomin suorittamista suositellaan vahvasti kaikille tanssilinjalaisille. Tanssilinjan tanssin opetuksesta vastaa Keski-Uudenmaan tanssiopisto Keto.

Lisätiedot:  Tanssinopettaja Helena Toivonen, helena.toivonen@keto.fi, Musiikki- ja tanssilinjan verkkosivusto

URHEILULINJA

Urheilulinjan painopistelajeina ovat lukuvuonna 2019 – 2020 jalkapallo, jääkiekko, ringette, lentopallo, koripallo, salibandy, taekwondo, uinti, yleisurheilu, voimistelu sekä taitoluistelu. Urheilulinja yhdistää lukio-opinnot ja kilpaurheilua tukevan harjoittelun. 

Lisätiedot: opinto-opas, opettaja Ari Jalovaara, Järvenpään Urheilukampuksen verkkosivusto

Päivitetty: 13.10.2021 /TLI